Tuesday, July 14, 2015

בית המקדש החסידי דרך מצוותיך לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק, מצוות בנין מקדש. 
(בסדרה זו חסרים אמנם השיעורים הקודמים; אך הרב מסכם (בע"פ) את כל המאמר מתחילתו).


ד''ה גדול יהיה כבוד הבית התשכ''ב